TIN HỌC 8 BÀI TẬP VỀ XÂU

WORD 43 0.171Mb
TIN HỌC 8 BÀI TẬP VỀ XÂU là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 8 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

BÀI TẬP VỀ XÂU Bài tập 6.1: Viết chương trình liệt kê các từ của một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím, mỗi từ phải được viết trên một dòng. Uses Crt; Var St:String; Procedure XoaTrangThua(Var St:String); Begin {Xóa các ký tự trắng ở đầu xâu} While St[1]=#32 Do Delete(St,1,1); {Xóa các ký tự trắng ở cuối xâu} While St[Length(St)]=#32 Do Delete(St,Length(St),1); {Xóa các ký tự trắng ở giữa xâu} While POS(#32#32,St)<>0 Do Delete(St,POS(#32#32,St),1); End; Begin Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St); XoaTrangThua(St); St:=St+#32; Writeln(‘Liet ke cac tu trong xau: ‘); While POS(#32,St)<>0 Do Begin Writeln(Copy(St,1,POS(#32,St))); Delete(St,1,POS(#32,St)); End; Readln; End. Bài tập 6.2: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm xâu đảo ngược của xâu đó rồi in kết quả ra màn hình theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui. Ý tưởng:- Nếu xâu St có 1 ký tự thì xâu đảo = St. - Ngược lại: Xâu đảo = Ký tự cuối + Đệ qui(Phần còn lại của xâu St). Uses Crt; Var St:String; {Giải thuật không đệ qui} Function XauDao(St:String):String; Var S:String; i:Byte; Begin S:=’’; For i:=Length(St) DowTo 1 Do S:=S+St[i]; XauDao:=S; End; {Giải thuật đệ qui} Function DeQui(St:String):String; Begin If Length(St)<=1 Then DeQui:=St Else DeQui:=St[Length(St)] + DeQui(Copy(St,1,Length(St)-1)); End; Begin Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St); Write(‘Xau dao nguoc: ‘, XauDao(St)); Readln; End. Bài tập 6.3: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Thông báo lên màn hình các chữ cái có trong xâu và số lượng của chúng ( Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường). Ý tưởng:- Dùng một mảng dem với chỉ số là các chữ cái để lưu trữ số lượng của các chữ cái trong xâu. - Duyệt qua tất cả các ký tự của xâu St: Nếu ký tự đó là chữ cái thì tăng ô biến mảng dem[St[i]] lên 1 đơn vị. Uses Crt; Var St:String; dem: Array[‘A’..’Z’] Of Byte; i:Byte; ch:Char; Begin Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St); {Khởi tạo mảng} For ch:=’A’ To ‘Z’ Do dem[ch]:=0; {Duyệt xâu} For i:=1 To Length(St) Do If Upcase(St[i]) IN [‘A’..’Z’] Then Inc(dem[Upcase(St[i])]); {Liệt kê các ký tự ra màn hình} For ch:=’A’ To ‘Z’ Do If dem[ch]>0 Then Writeln(ch,’ : ’,dem[ch]); Readln; End. Bài tập 6.4: Viết chương trình xóa các ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím. Uses Crt; Var St:String; {Hàm POSNUM kiểm tra xem trong xâu St có ký tự chữ số hay không? Nếu có, hàm trả về vị trí đầu tiên của ký tự chữ số, ngược lại hàm trả về giá trị 0} Function POSNUM(St:String):Byte; Var OK:Boolean; i:Byte; Begin OK:=False; i:=1; While (i<=Length(St)) AND (Not OK) Do If St[i] IN [‘0’..’9’] Then OK:=True Else i:=i+1; If OK Then POSNUM:=i Else POSNUM:=0; End; Begin Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St); While POSNUM(St)<>0 Do Delete(St,POSNUM(St),1); Write(‘Xau sau khi xoa: ‘,St); Readln; End. Bài tập 6.5: Viết chương trình để mã hoá và giải mã một xâu ký tự bằng cách đảo ngược các bit của từng ký tự trong xâu. Uses crt; Var st:string; {Hàm đảo bit ký tự c} Function DaoBit(c:char):char; Var n,i,s,bitcuoi,Mask:byte; Begin {Đổi ký tự sang số} n:=ORD(c); {s: kết quả đảo bit, Mask: mặt nạ dùng để bật bit thứ i} s:=0; Mask:=128; For i:=1 To 8 Do {duyệt qua 8 bit của n} Begin {Lấy bit cuối cùng của n: bit cực phải} bitcuoi:=n AND 1; n:=n shr 1; {loại bỏ bit cuối cùng: n:=n DIV 2} {Bật bit thứ i lên: từ trái sang phải} if bitcuoi=1 then s:=s OR Mask; Mask:=Mask shr 1; { Mask:= Mask DIV 2} End; DaoBit:=CHR(s); End; Function MaHoa(st:string):string; Var i:Byte; Begin {Đảo bit từng ký tự trong xâu st} For i:=1 To Length(st) Do st[i]:=DaoBit(st[i]); Mahoa:=st; End; Begin Write('Nhap xau: '); Readln(st); st:=MaHoa(st); Writeln('Xau sau khi ma hoa: ',st); Readln; st:=MaHoa(st); Writeln('Xau sau khi giai ma: ',st); Readln; End. Bài tập 6.6: Viết chương trình thực hiện phép cộng 2 số tự nhiên lớn (không quá 255 chữ số). Uses crt; Var so1,so2,kqua:string; Procedure LamDayXau(Var st1,st2:string); {Them so 0 vao truoc xau ngan} var i:Byte; Begin If Length(st1)>Length(st2) Then For i:=1 To Length(st1)-Length(st2) Do st2:='0'+st2 Else For i:=1 To Length(st2)-Length(st1) Do st1:='0'+st1; End; Function Cong(st1,st2:string):string; Var i,a,b,c,sodu:Byte; code:integer; st,ch:string; Begin st:=''; sodu:=0; LamDayXau(st1,st2); {Lấy từng số của 2 xâu: từ phải sang trái} For i:=Length(st1) DownTo 1 Do Begin {Đổi ký tự sang số nguyên} Val(st1[i],a,code); Val(st2[i],b,code); {Tính tổng của 2 số a,b vừa lấy ra cho vào biến c} c:=(a+b+sodu) MOD 10; {Lấy phần dư của tổng a+b} sodu:=(a+b+sodu) DIV 10; {Đổi số nguyên c sang xâu ký tự ch} str(c,ch); {Cộng xâu ch vào bên trái xâu kết quả st} st:=ch+st; End; {Xử lý trường hợp số dư cuối cùng >0} If sodu>0 Then Begin str(sodu,ch); st:=ch+st; End; Cong:=st; End; Begin Write('Nhap so thu nhat: '); Readln(so1); Write