HÌNH HỌC 7 ( chính khóa)

WORD 27 3.154Mb
HÌNH HỌC 7 ( chính khóa) là tài liệu môn Toán trong chương trình Lớp 7 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

Giáo án: Hình học 7. GV:Ngô Thị Hải. Trường THCS Mai Lâm. ch­¬ng i: hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc - hai ®­êng th¼ng song song Ngày soạn: 15 / 8 / 2016 TiÕt 1: § 1: Hai gãc ®èi ®Ønh I- Môc tiªu: - HS n¾m ®­îc: + KN vµ c¸ch ®Þnh nghÜa 2 gãc ®èi ®Ønh, c¸ch + TÝnh chÊt: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. - Kü n¨ng: + VÏ gãc ®èi ®Ønh cña 1 gãc cho tr­íc; nhËn ra 2 gãc ®èi ®Ønh hay kh«ng. II- ChuÈn bÞ: Th­íc kÎ, th­íc ®o gãc. III- C¸c ho¹t ®éng: §V§ ë líp 6 ta ®· t×m hiÓumét sè quan hÖ gi÷a 2 ®­êng th»ng; gi÷a 2 gãc. ë líp 7 trong ch­¬ng I chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu mét sè quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a 2 gãc; gi÷a hai ®­ëng th¼ng. Ngày soạn: 15 / 8 / 2016 TiÕt 2: LuyÖn tËp vÒ hai gãc ®èi ®Ønh. I- Môc tiªu: - NhËn biÕt c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh trong h×nh. - Sö dông tÝnh chÊt gãc ®èi ®Ønh vµo bµi tËp tÝnh sè ®o gãc. - Kü n¨ng vÒ gãc ®èi ®Ønh. II- ChuÈn bÞ: Th­íc kÎ, th­íc ®o gãc. III- C¸c ho¹t ®éng: A- KiÓm tra: - HSI: + Nªu ®Þnh nghÜa 2 gãc ®èi ®Ønh? TÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh? + Bµi ®Çu giê (c¶ líp cïng lµm). Cho 3 ®­¬ng th¼ng xx'; yy' zz' cïng c¾t nhau t¹i mét ®iÓm I. BiÕt: Iy n»m gi÷a Ix; Iz; gãc xIz' = 30o. ZÎy = 60o. a) Nªu tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh trong h×nh. b) Nªu tªn vµ tÝnh sè ®o cña c¸c gãc b»ng nhau trong h×nh. B- Ch÷a bµi - luyÖn tËp: Ngµy so¹n: 22 / 8 / 2016 TiÕt 3: § 3: Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc I- Môc tiªu: - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc. - C«ng nhËn tÝnh chÊt: + C¶ 4 gãc t¹o thµnh bëi 2 ®­êng vu«ng gãc ®Òu b»ng 90o. + Cã duy nhÊt mét t­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm; ®­êng th¼ng a. - HiÓu thÕ nµo lµ trung trùc ®o¹n th¼ng. - Kü n¨ng: +VÏ ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc 1 ®­ëng th¶n cho tr­íc. + VÏ ®­êng trung trùc ®o¹n th¼ng. + Sö dông thµnh th¹o ª -ke; th­íc th¼ng. II- ChuÈn bÞ: Th­íc th¼ng, ª ke, th­íc ®o ®é kiÓm tra; giÊy trong, bót d¹. III- C¸c ho¹t ®éng: Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau t¹o hai cÆp gãc ®èi ®Ønh b»ng nhau. Bµi h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu mét (vÞ trÝ) tr­êng hîp ®Æc biÖt cña hai ®­êng th¼ng c¾t nhau mµ c¶ hai cÆp gãc t¹o thµnh ®Òu b»ng nhau hay c¶ 4 gãc t¹o thµnh b»ng nhau. Khi ®ã ng­êi ta gäi chung lµ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc. Ngµy so¹n: 22 / 8 / 2016 TiÕt 4: LuyÖn tËp vÒ Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc I- Môc tiªu: - Cñng cè kü n¨ng ghi ký hiÖu hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc; trung trùc… - Cñng cè kü n¨ng vÏ: + Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc + trung trùc ®o¹n th¼ng + ®iÓm ®èi xøng víi 1 ®iÓm qua 1 ®­êng th¼ng. - TËp t×m tßi tr×nh tù ®Ó vÏ h×nh theo yªu cÇu (d¹ng dùng h×nh ®¬n gi¶n). - TËp kh¼ng ®Þnh hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc. II- ChuÈn bÞ: E ke, com pa III- C¸c ho¹t ®éng: - KiÓm tra: - HSI : + Nªu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt vÒ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc + Cho h×nh vÏ sau; Hái hai ®­êng th¼ng vµ cã cu«ng gãc kh«ng? T¹i sao? (H·y dïng dông cô kiÓm tra ®iÒu ®ã). (C¶ líp) + Ghi ký hiÖu: Hai ®­êng th¼ng vµ vu«ng gãc t¹i H. - HSII: + Ch÷ BT14 (vÏ thªm ®iÓm P kh«ng thuéc trung trùc ®ã vµ ®iÓm ®èi xøng cña P qua trung trùc). + Nªu ®Þnh nghÜa ®­êng trung trùc ®o¹n th¼ng ghi ký hiÖu: m lµ trung trùc ®o¹n th¼ng PQ. (C¶ líp còng lµm theo). Ngµy so¹n: 4 / 9 / 2016 TiÕt 5: § 3. C¸c gãc t¹o bëi mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng I- Môc tiªu: - HS hiÓu tÝnh chÊt: NÕu… cã 1 cÆp gãc SLT b»ng nhau th×: + Hai gãc SLT cßn l¹i + 2 gãc ®ång vÞ b»ng nhau. + 2 gãc trong cïng phÝa b»ng nhau. - Kü n¨ng: + NhËn biÕt c¸c cÆp gãc cã quan hÖ, SLT, §V, TCF. - T­ duy: TËp suy luËn. II- ChuÈn bÞ: Th­íc th¼ng. III- C¸c ho¹t ®éng: §V§: Chóng ta ®· t×m hiÓu vÒ c¸c TC cña c¸c gãc t¹o thµnh khi cã 1 ®­êng th¼ng c¾t mét ®­êng th¼ng kh¸c. Cßn bµi h«m nay chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu quan hÖ vµ tÝnh chÊt vÒ gãc t¹o ra khi 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng kh¸c t¹i hai ®iÓm. Ngµy so¹n: 4 / 9 / 2016 TiÕt 6: § 4: Hai ®­êng th¼ng song song I- Môc tiªu: -¤n l¹i thÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng song song. - C«ng nhËn dÊu hiÖu nhËnbiÕt hai ®­êng th¼ng song song. - BiÕt vÏ chÝnh x¸c mét ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tr­íc vµ song song víi 1 ®­êng th¼ng cho tr­ãc b»ng e ke, vµ th­íc th¼ng. II- ChuÈn bÞ: Th­íc th¼ng; c¸c lo¹i e ke (3 chiÕc) III- C¸c ho¹t ®éng: Bµi ®Çu giê: cho h×nh sau. H·y t×m c¸c cÆp gãc b»ng nhau; gi¶i thÝch (lµmviÖc thùc tÕ). A- KiÓm tra: + HS1: - Ch÷a BT 21 SGK (89) - Nªu tÝnh chÊt cña mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng kh¸c? - VÏ h×nh ghi ký hiÖu vÒ tÝnh chÊt. B- §Æt vÊn ®Ò: ë bµi tr­íc ta ®· biÕt nÕu 1 ®­êng th¼ng d c¾t 2 ®­êng th¼ng a; b kh¸c ë vÞ trÝ ®Æc biÖt lµ t¹o thµnh 1 cÆp gãc SLT b»ng nhau th× ®ång thêi c¸c lo¹i cÆp gãc cßn l¹i còng cã nh÷ng quan hÖ ®Æc biÖt? Kh«ng nh÷ng nh­ vËy hai ®­êng th¼ng a; b trong tr­êng hîp ®ã cã quan hÖ g×? => VËy bµi h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu ®iÒu ®ã. Ngµy so¹n: 11 / 9 / 2016 TiÕt 7: LuyÖn tËp vÒ hai ®­êng th¼ng song song I- Môc tiªu: - Cñng cè vÒ kü n¨ng: + VÏ hai ®­êng th¼ng song song + KiÓm tra hai ®­êng th¼ng cã song song hay kh«ng + NhËn biÕt vµ kh¼ng ®Þnh hai ®­êng th¼ng song song. - Cñng cè vÒ t×m thø