Giao an day he lop 7 len 8

WORD 22 0.776Mb
Giao an day he lop 7 len 8 là tài liệu môn Toán trong chương trình Lớp 7 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

TrÞnh ThÞ Liªn- Tr­êng THCS Thôy Phong- Gi¸o ¸n d¹y hÌ 2011 – Ngµy so¹n 10-7-2011 ¤n tËp hÌ Líp 7 lªn 8 Chuyªn ®Ò 1 : C¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè h÷u tØ. I. Những kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng với a, b Z; b 0. Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là Q. 2. Các phép toán trong Q. a) Cộng, trừ số hữu tỉ: Nếu Thì ; b) Nhân, chia số hữu tỉ: * Nếu * Nếu Thương x : y còn gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu Chú ý: +) Phép cộng và phép nhân trong Q cũng có các tính chất cơ bản như phép cộng và phép nhân trong Z +) Với x Q thì Bổ sung: * Với m > 0 thì II. Bài tập Bài 1. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí a) b) Bài làm. a) b) Bµi 2 TÝnh: A = 26 : + : Bài làm *Bµi tËp luþªn Bài 1: Thực hiện phép tính : ; Bµi 2 : Thực hiện phép tính a) b) c) d) e) f ) g) h) i) k) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) x) Bµi 3. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) m) n) Bµi 4. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) m) n) o) p) q) 4. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: ( tÝnh nhanh nÕu cã thÓ ) a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) m) n) p) q) u) v) 5.Thùc hiÖn phÐp tÝnh a) b) c) d) e) f) g) *N©ng cao Bài 1: Rút gọn biểu thức: a) 1 Bµi 2 . Thùc hiÖn phÐp tÝnh: Bµi 3 . Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a, b, A=1+5+52 +53+54+…+549+550 c, A=( d, A=2100 -299 +298 -297 +…+22 -2 Chuyªn ®Ò2:C¸c bµi to¸n t×m x ë líp 7 A.Lý thuyÕt: D¹ng 1: A(x) = m (m Q) hoÆc A(x) = B(x) C¸ch gi¶i: Quy t¾c : Muèn t×m x d¹ng: A(x) = B(x) -Ta thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ë tõng vÕ (nÕu cã). -ChuyÓn c¸c sè h¹ng chøa x sang mét vÕ,c¸c sè h¹ng kh«ng chøa x( sè h¹ng ®· biÕt ) chuyÓn sang vÕ ng­îc l¹i. -TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ë tõng vÕ (nÕu cã).§­a ®¼ng thøc cuèi cïng vÒ mét trong c¸c d¹ng sau: 1. x cã mét gi¸ trÞ kiÓu: ax = b ( a≠ 0) x= 2. x kh«ng cã gi¸ trÞ nµo kiÓu: ax = b ( a = 0) 3. x cã v« sè gi¸ trÞ kiÓu: ax = b ( a = 0, b = 0) Sau ®©y lµ c¸c vÝ dô minh ho¹: D¹ng 2: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) C¸ch gi¶i: C«ng thøc gi¶i nh­ sau: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) eq \b\lc\[(\a\al\vs0( ,)) D¹ng 3 :|A(x)| = B(x) C¸ch gi¶i: C«ng thøc gi¶i nh­ sau: 1. |A(x)| = B(x) ; (B(x) 0) eq \b\lc\[(\a\al\vs0( ,)) 2. |A(x)| = B(x) ; (B(x) <0) x kh«ng cã gi¸ trÞ nµo. D¹ng 4: eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,)) + |B(x)| =0 C¸ch gi¶i: C«ng thøc gi¶i nh­ sau: eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,)) + |B(x)| =0 eq \b\lc\{(\a\al\vs0(eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,))=0 ,)) D¹ng5: |A(x)| = |B(x)| C¸ch gi¶i: |A(x)| = |B(x)| eq \b\lc\[(\a\al\vs0( ,)) D¹ng 6: |A(x)| |B(x)| = c (c 0 ; c Q) C¸ch gi¶i: Ta t×m x biÕt: A(x) = 0 (1) gi¶i (1) t×m ®­îc x1 = m . Vµ t×m x biÕt: B(x) = 0 (2) gi¶i (2) t×m ®­îc x2= n. Råi chia kho¶ng ®Ó ph¸ dÊu GTT§ ( dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi) TH1 : NÕu m > n x1 > x2 ; ta cã c¸c kho¶ng sau ®­îc xÐt theo thø tù tr­íc sau: x< x2 ; x2 x < x1 ; x1 x . + Víi x< x2 ta lÊy 1 gi¸ trÞ x = t (t kho¶ng x< x2;t nguyªn còng ®­îc) thay vµo tõng biÓu thøc d­íi dÊu GTT§ xem biÓu thøc ®ã d­¬ng hay ©m ®Ó lµm c¨n cø khö d©ó GTT§ ®Ó gi¶i tiÕp. +Víi:x2 x < x1 hoÆc x1 x ta còng lµm nh­ trªn. TH2 : NÕu m < n x1 < x2 ; ta cã c¸c kho¶ng sau ®­îc xÐt theo thø tù tr­íc sau: x< x1 ; x1 x < x2 ; x2 x . + Víi x< x1 ta lÊy 1 gi¸ trÞ x = t (t kho¶ng x< x1;t nguyªn còng ®­îc) thay vµo tõng biÓu thøc d­íi dÊu GTT§ xem biÓu thøc ®ã d­¬ng hay ©m ®Ó lµm c¨n cø khö d©ó GTT§ ®Ó gi¶i tiÕp. +Víi:x1 x < x2 hoÆc x2 x ta còng lµm nh­ trªn Chó ý: 1. NÕu TH1 x¶y ra th× kh«ng xÐt TH2 vµ ng­îc l¹i ;v× kh«ng thÓ cïng mét lóc x¶y ra 2 TH 2. Sau khi t×m ®­îc gi¸ trÞ x trong mçi kho¶ng cÇn ®èi chiÕu víi kho¶ng ®ang xÐt xem x cã thuéc kho¶ng ®ã kh«ng nÕu x kh«ng thuéc th× gi¸ trÞ x ®ã bÞ lo¹i. 3. NÕu cã 3;4;5…BiÓu thøccã dÊu GTT§ chøa x th× cÇn s¾p xÕp c¸c x1;x2;x3;x4;x5;…Theo thø tù råi chia kho¶ng nh­ trªn ®Ó xÐt vµ gi¶i.Sè kho¶ng b»ng sè biÓu thøc cã dÊu GTT§+1 D¹ng 7:(biÓu thøc t×m x cã sè mò) D¹ng eq \b\bc\[(\a\ac\vs0(,)) n = m hoÆc A(x) = mn B. Bµi tËp: DẠNG 1 : Bài 1. Tìm x, biết: ; a) Bài 2. T×m x, biÕt: a. b. KQ: a) x = ; b) - *Bµi tËp luyÖn Bài 1: T×m x biÕt Bài 2:T×m x biÕt * N©ng cao Tìm x, biết a) x+ (x+ 1) +( x+ 2)+ …+(x+2003) = 2004 b) c) d) D¹ng 2 Bài 1: ×m x biÕt a)|x–1,7|=2,3;