ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – VÒNG 1

WORD 22 0.050Mb
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – VÒNG 1 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 9 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – VÒNG 1 THỜI GIAN: 150PHÚT NGÀY THI: 20/9/2008 1. Vieát CT nhaäp vaøo 3 soá thöïc a, b, c. Kieåm tra xem a, b, c coù phaûi laø 3 caïnh cuûa moät tam giaùc hay khoâng? Keát xuaát DUNG hay SAI ra maøn hình. Neáu ñuùng thì cho bieát ñoù laø tam giaùc gì ? (caân, vuoâng, ñeàu,thöôøng) vaø tính dieän tích cuûa tam giaùc ñoù. Cho bieát coâng thöùc tính dieän tích cuûa moät tam giaùc baát kì theo ba caïnh nhö sau: S = vôùi p laø nöûa chu vi cuûa tam giaùc. Döõ lieäu vaøo: 3 soá thöïc a,b,c baát kyø Keát quaû ra: Coù phaûi laø 3 caïnh cuûa moät tam giaùc khoâng ? Neáu phaûi thì ñoù laø tam giaùc gì vaø tính dieän tích cuûa tam giaùc ñoù. Ví duï: Döõ lieäu vaøo Döõ lieäu ra 3 4 5 DUNG - Tam giac vuong Dien tich: 6.00 5 5 11 SAI Teân taäp tin: D:\THI\VONG1\Tamgiac.pas 2. Vieát chöông trình veõ hình baèng kyù töï töï choïn, xuaát hieän treân maøn hình menu choïn cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn loaïi hình ñeå veõ nhö sau: ’1. Veõ hình chöõ nhaät roãng.’ ’2. Veõ tam giaùc vuoâng ñaëc ñænh ôû treân.’ ’3. Veõ tam giaùc caân roãng ñænh ôû treân.’ Döõ lieäu vaøo: Nhaäp soá löïa choïn 1 hoaëc 2 hoaëc 3, Neáu vẽ hình chữ nhật thì nhaäp chieàu daøi, chieàu roäng; Neáu vẽ tam giaùc thì nhaäp chieàu cao; nhaäp kyù töï caàn vẽ. Keát quaû ra: Hình vẽ với ký tự tự chọn. Ví duï: Döõ lieäu vaøo Döõ lieäu ra 2 3 @ 1. Ve hinh chu nhat rong.2. Ve tam giac vuong dac dinh o tren 3. Ve tam giac can rong dinh o trenMoi nhap lua chon: Nhap chieu cao: Nhap mot ky tu: @ @@ @@@ Teân taäp tin: D:\THI\VONG1\vehinh.pas 3. Vieát chöông trình in ra màn hình các số từ x đến y là số chẵn và chia hết cho 3. với x, y nhập từ bàn phím? Đếm xem có tất cả bao nhiêu số? Döõ lieäu vaøo: Số nguyên x và y (xc)and(a+c>b)and(b+c>a)then kq:=true; if kq then {kq=true, dung la tam giac thi moi lam cac lenh duoi} begin if (a*a=b*b+c*c)or(b*b=a*a+c*c)or(c*c=b*b+a*a)then ltg:='vuong' else if (a=b)and(b=c) then ltg:='deu' {Neu o phai tg deu thi moi xet den truong hop tg can} else if (a=b)or(a=c)or(c=b) then ltg:='can' else ltg:='thuong'; p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); writeln('DUNG,tam giac ',ltg); writeln('Dien tich:',s:6:2); end else writeln('SAI'); readln; end. BAI 2: VEHINH.PAS uses crt; var d,r,n,luachon,h,c:integer; ch:char; begin clrscr; writeln('1. Ve hinh chu nhat rong.'); writeln('2. Ve hinh tam giac vuong dac dinh o tren.'); writeln('3. Ve hinh tam giac can rong dinh o tren.'); write('Nhap lua chon:');readln(luachon); Write('Nhap ky tu de ve:');readln(ch); case luachon of 1: BEGIN write('Nhap chieu dai va chieu rong:'); readln(d,r); clrscr; for h:=1 to r do begin for c:=1 to d do if (c=1)or(h=1)or(h=r)or(c=d) then write(ch) else write(' '); writeln; end; END; 2: BEGIN write('Nhap chieu cao:');readln(n); clrscr; for h:=1 to n do begin for c:=1 to n do if (c<=h) then write(ch) else write(' '); writeln; end; END; 3: BEGIN write('Nhap chieu cao:');readln(n); clrscr; for h:=1 to n do begin for c:=1 to(2*n-1) do if (c=n-h+1)or(c=n+h-1) or(h=n) then write(ch) else write(' '); writeln; end; END; END; {KET THUC LENH CASE} readln; end. BAI 3: DEMSO.PAS var x,y,i,d:long