ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 2016 TIN HỌC 9 THCS NGUYỄN TRỰC – TT KIM BÀI

WORD 29 0.081Mb
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 2016 TIN HỌC 9 THCS NGUYỄN TRỰC – TT KIM BÀI là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 9 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC –TT KIM BÀI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIN HỌC 9( Thời gian làm bài 120 phút) Bài 1 (4,0 điểm). Khởi động chương trình PASCAL, viết chương trình nhập số tự nhiên n sao cho 5 < n ≤100, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại khi nào nhập đúng thì tính tổng sn: Tên tập tin: D:\Thi HSG\Bai1.pas D:\Thi HSG\Bai1.doc Bài 2.(4,0 điểm) Viết chương trình kiểm tra một số tự nhiên N (N<10000) được nhập vào từ bàn phím có phải là số hoàn chỉnh hay không? Biết rằng số hoàn chỉnh là một số có tổng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó. Ví dụ: Số 6 có các ước nhỏ hơn nó là 1, 2, 3. Tổng các ước 1 + 2 + 3 = 6. Vậy 6 được gọi là số hoàn chỉnh. Tên tập tin: D:\Thi HSG\Bai2.pas D:\Thi HSG\Bai2.doc Bài 3. (7,0 điểm) Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên dương a, b và thực hiện: a) In ra số đối xứng của số nguyên dương a và đối xứng của số nguyên dương b. b) In ra tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b Biết rằng ta gọi số “đối xứng” với số a là số nguyên dương thu được từ a bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ số của a. Ví dụ: nhập số a = 12, số b = 23 cho kết quả: a) Số đối xứng với số a = 12 là 21; Số đối xứng với số b = 23 là 32. b) Tổng của số đối xứng với a = 12 và số đối xứng với b = 23 là: 21 + 32 = 53. Tên tập tin: D:\Thi HSG\Bai3.pas D:\Thi HSG\Bai3.doc Bài 4.(5,0 điểm) Viết chương trình tạo mảng bao gồm N số nguyên tố đầu tiên. Số tự nhiên N được nhập từ bàn phím. Tên tập tin: D:\Thi HSG\Bai4.pas D:\Thi HSG\Bai4.doc -------Hết------ Họ và tên thí sinh: ...................................................... SBD......................... * Lưu ý: Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN CHẤM THI - CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Tin học Hướng dẫn chấm trên máy tính. Chấm theo bộ Test thử, đúng test nào giám khảo cho điểm test đó. Bài 1. (4,0 điểm) Bộ Test thử Test n nhập vào Kết quả thông báo hoặc kết quả S trên màn hình 1 4 Nhap lai n thoa man 5 < n <=100, n = 2 5 1.879 3 6 2.462 Bài 2. (4,0 điểm) Test Nhập số n Kết quả (In ra màn hình) Điểm 1 2 Không là số hoàn chỉnh 1,0 đ 2 6 Số hoàn chỉnh 1,0 đ 3 496 Số hoàn chỉnh 1,0 đ 4 8128 Số hoàn chỉnh 1,0 đ Bài 3. (7,0 điểm) Test Nhập số a Nhập số b Kết quả (In ra màn hình) Điểm Số đối xứng số a Số đối xứng số b Tổng của hai số đối xứng a,b 1 12 23 21 32 53 1,5 đ 2 123 456 321 654 975 1,5 đ 3 1357 2468 7531 8642 16173 2,0 đ 4 2809 2014 9082 4102 13184 2,0 đ Bài 4. (5,0 điểm) Test Nhập số n Kết quả (In ra màn hình) Điểm 1 1 2 1,0 đ 2 3 2; 3; 5 1,0 đ 3 10 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29 1,5 đ 4 50 2; 3; 5; 7; ...; 227; 229 1,5 đ Hướng dẫn chấm trên giấy. Bài Chương trình Điểm 1(4,0đ) Điểm Uses Crt; Var n,i:Integer; s:Real; 0,5 BEGINClrScr; Write(‘Nhap so tu nhien n=');Readln(n); While ((n<=5) OR (n>100) do Begin Write(‘Nhap lai n thoa man 5 < n <=100, n = ');Readln(n); end; 1 s:=0; For i:=1 to n do s:=s+i*(i+1)/((i+2)*(i+3)); 1,5 2(4,0đ) Write(‘s=’,s:4:3); 0,5 ReadlnEND. 0,5 s:= 0; For i:= 1 to n - 1 do If n mod i = 0 then s:= s + i; 1,5 đ If s = n then writeln(n, ‘ : la so hoan chinh ’) Else writeln(n, ‘ : khong la so hoan chinh ’)Readln END. 1,0 đ 3(7,0đ) Program Bai3; Uses crt; Var a, b: Longint; 1,0 đ Function DX(a: integer):integer; Var so: Integer; Begin so:= 0; Repeat so:= so*10+a mod 10; a:= a div 10; Until a = 0; DX:= so; end; 2,0 đ BEGIN Clrscr; Write(' Nhap so a= '); readln(a); Write(' Nhap so b= '); readln(b); 1,0 đ Writeln('So doi xung so ',a,' la: ',DX(a)); Writeln('So doi xung so ',b,' la: ',DX(b)); 2,0 đ Writeln('Tong cua hai so doi xung la: ',DX(a)+DX(b)); readln; END. 1,0 đ 4(5,0đ) Program Bai4; Uses crt; Var a:Array[1..1000] of Integer; i, n: Byte; j, k: Integer; kt:boolean; 2,0 đ BEGIN clrscr; Write(' Nhap kich thuoc N cua mang: '); Readln(n); a[1]:= 2; For i:= 2 to n do Begin j:= a[i-1]; Repeat Inc(j); kt:= True; For k:= 2 to j div 2 do If j mod k = 0 then kt:= False; Until kt; 2,0 đ a[i]:= j; End; Writeln(' Mang N so nguyen to dau tien: '); For i:=1 to n do Write(a[i]:4); Readln; END. 1,0 đ * Lưu ý: Học sinh có nhiều cách giải khác nhau, nếu đúng giám kháo cho điểm tương ứng của phần đó. Học sinh chỉ được 50% số điểm của bài chấm trên giấy.