ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 2016

WORD 23 0.049Mb
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 2016 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 9 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GD&ĐT ( Đề thi có 01 trang ) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Tin học(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề ) Yêu cầu chung khi làm bài: - Mỗi thí sinh tạo một thư mục tại thư mục gốc ổ đĩa D: để lưu bài thi. Tên thư mục có dạng SBDxyz. Trong đó xyz là số báo danh của thí sinh. - Bài làm các câu hỏi của mỗi bài thi được lưu trong một file và được đặt tên là BAI1.PAS, BAI2.PAS, BAI3.PAS, BAI4.PAS. - Kết quả được xuất ra màn hình theo như dạng được cho ở ví dụ gồm tên câu hỏi và kết quả. - Đối với câu hỏi có nhiều kết quả thì ghi ra tất cả các kết quả tìm được. Trường hợp không có kết quả thì xuất KHONG. Câu 1: (4,0 điểm): Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh a (được nhập từ bàn phím). Câu 2: (5,0 điểm): Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số với yêu cầu sử dụng thuật toán Euclid. Thuật toán Euclid: Nếu a chia hết cho b (a chia b dư 0) thì UCLN(a,b) bằng b Nếu a chia b dư r thì UCLN(a,b) = UCLN(b,r) Câu 3: (3,0 điểm): Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ bàn phím) Câu 4 (4,0 điểm): Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập từ bàn phím). Câu 5 (4,0 điểm): Viết chương trình nhập số tự nhiên n sao cho 5 < n ≤100, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại khi nào nhập đúng thì tính tổng sn: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Người duyệt đề Người ra đề Đặng Thị Quỳnh HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 9 - THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Tin học Bài 1: Mẫu chương trình: Program HINH_VUONG; uses crt; Var canh: real; Begin clrscr; Write('Nhap do dai canh:');readln(canh); Writeln('Chu vi hinh vuong la:',4*canh:10:2); Writeln('Dien tich hinh vuong la:',canh*canh:10:2); readlnend. 0,5đ 0,5đ1đ1đ 1(đ) Bài 2: Mẫu chương trình: Program UCLN; uses crt; var a,b,r:byte; begin clrscr; writeln('CHUONG TRINH TIM UCLN CUA HAI SO'); write('Nhap a: ');readln(a); write('Nhap b: ');readln(b); r:=a mod b; while r<> 0 do begin b:=r; a:=b; r:=a mod b; end; write('UCLN cua hai so la: ',b); readlnend. 0,5đ 0,5đ 0,5đ0,5đ0,5đ 0,5đ0,5đ0,5đ 1đ Bài 3: Mẫu chương trình Program TAM_GIAC; uses crt; Var a,b,c,p,S: real; Begin clrscr; Write('Nhap canh a:');readln(a); Write('Nhap canh b:');readln(b); Write('Nhap canh c:');readln(c); p:=(a+b+c)/2; S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Write('Dien tich tam giac la:',s:10:2); readlnend. 0,5đ 0,5đ 0,5đ0,5đ 1đ Bài 4: Mẫu chương trình: Program Phuong_trinh_bac_nhat; uses crt; var a,b:real; begin clrscr; Writeln(' CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0'); Write('Nhap he so a = ');readln(a); Write('Nhap he so b = ');readln(b); if (a<>0) then writeln('phuong trinh',a:10:2,'x + ',b:10:2,'= 0',' co nghiem x =;',-b/a:10:2); if (a=0) and (b=0) then writeln('Phuong trinh co vo so nghiem'); if (a=0) and (b<>0) then writeln('Phuong trinh vo nghiem'); readlnend. 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ Bài 5: Program TinhTong;Uses Crt; Var n,i:Integer; s:Real; 0,5 BEGIN ClrScr; Write(‘Nhap so tu nhien n=');Readln(n); While ((n<=5) OR (n>100) do Begin Write(‘Nhap lai n thoa man 5 < n <=100, n = ');Readln(n); end; 1 s:=0; For i:=1 to n do s:=s+i*(i+1)/((i+2)*(i+3)); 1,5 Write(‘s=’,s:4:3); 0,5 Readln END. 0,5 Cụ thể: - Khai báo: Nếu khai báo kiểu số nguyên thì cho 0,25 điểm. - Nhập dữ liệu: Nhập mỗi dữ liệu cho 0,25 điểm. - Tính và in: Do có rất nhiều cách tính khác nhau nên GK cần xem xét phương pháp mỗi cách tính để định điểm theo khung trên. Nếu in không định dạng (Ví dụ: thiếu:4:2 trong lệnh in) trừ 0,25 điểm cho cả hai câu.