ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỚP 11 De du bi ma de 02

WORD 13 0.087Mb
ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỚP 11 De du bi ma de 02 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 11 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

Tr. THPT NGUYỄN VĂN XIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỚP 11 TỔ: TOÁN – TIN MÔN: TIN HỌC (Đề dự phòng) Ngày thi: Mã đề: 02 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A. TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM) Chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Chương trình con chuẩn nào sau đây không thuộc thư viện CRT A Clrscr. B TextBackGround(color) C SetColor(color). D TextColor(color). Câu 2: Trong NNLT Pascal, để truy cập vào từng trường của bản ghi ta viết: A .; B .; C .; D .; Câu 3: Đế vẽ một điểm ta sử dụng thủ tục A Setcolor B LineTo C Line D Putpixel Câu 4: Hàm để tìm giá trị nhỏ nhất của hai số x, y là: A Function min(x, y: integer) ; B Function gtnn(x, y: integer); C Function min(x, y) ; integer; D Function gtnn(x, y: integer) : boolean; Câu 5 Cho xâu kí tự sau: a:= ‘nguyen du’. Lệnh nào sau đây cho kết quả ‘nguyen ’ : A Copy(a,4,2); B Copy(a,6,5); C Delete(a,8,2); D Delete(a,7,3); Câu 6: Để đặt màu cho chữ trên màn hình ta dùng thủ tục A TextBackground B Textcolor C Clrscr D Gotoxy Câu 7: Để vẽ hình chữ nhật khi biết toạ độ đỉnh trái trên và toạ độ đỉnh phải dưới ta sử dụng thủ tục A Ellipse B Rectangle C Line D Circle Câu 8: Để khai báo thư viện ta sử dụng từ khoá A Const. B Uses. C Var. D Type. Câu 9: Để vẽ đoạn thẳng từ vị trí hiện tại của con trỏ đến một điểm trên màn hình ta sử dụng thủ tục A LineTo B Putpixel C Line D Setcolor Câu 10: Thủ tục nào sau đây không phải là thủ tục để vẽ đoạn thẳng: A Line(x,y,x’,y’) B PutPixel(x,y,color) C LineRel(dx,dy). D LineTo(x,y). Câu 11: Biến Hocsinh là một biến bản ghi gồm các trường: hten, nsinh, toan, van. Để truy xuất đến trường toan của biến Hocsinh ta sử dụng: A Hocsinh .[toan] B Hocsinh [toan] C Hocsinh.toan D Hocsinh(toan) Câu 12: Cho chuỗi kí tự sau: a:= ‘thanh oai’. Sau khi thực hiện length(delete(a,7,3)) kết quả sẽ như thế nào? A 7 B 6 C 8 D 5 Câu 13: Để đưa con trỏ tới vị trí nào đó của màn hình ta dùng thủ tục A Textnackground B Textcolor C Clrscr D Gotoxy Câu 14: Để vẽ đoạn thẳng nối hai điểm với nhau ta sử dụng thủ tục A Setcolor B Line C Putpixel D LineTo Câu 15: Biến cục bộ là: A Là các biến được khai báo sau từ khoá Type B Là danh sách tham số thực sự C Là các biến được khai báo ở chương trình con D Là các biến được khai báo ở chương trình chính Câu 16: Thủ tục để mở tệp f mới để ghi dữ liệu vào tệp là: A Rewrite(f); B Rewrite(f, a, b, c); C Reset(f); D Reset(f, ‘dulieu.txt’); Câu 17: Cú pháp để gắn tên tệp ‘bai1.txt’ trong ổ đĩa D cho biến tệp f là: A Assign( f, “D:\bai1.txt” ); B Assign( f, ‘D:bai1.txt’); C Assign( f, D:\ bai1.txt); D Assign( f, ‘D:\bai1.txt’ ); Câu 18: Để xoá màn hình và đưa con trỏ về vị trí góc trái trên màn hình ta dùng thủ tục A Textcolor B Gotoxy C Clrscr D Textbackgroud Câu 19 Sau khi thực hiện câu lệnh st:=copy(‘Tien hoc le’,6,6); kết quả xuất ra màn hình xâu st là: A Tien h B Ký tự rỗng C hoc le D xâu rỗng Câu 20: Để đặt màu cho nét vẽ ta sử dụng thủ tục A LineTo B Line C Putpixel D Setcolor Câu 21: Trong NNLT Pascal, để đọc dữ liệu từ tệp thì thứ tự thực hiện nào sau đây là đúng? A Gắn tên tệp, đọc DL từ tệp, mở tệp đã có, đóng tệp. B Gắn tên tệp, đọc DL từ tệp, mở tệp mới, đóng tệp. C Gắn tên tệp, mở tệp mới, ghi DL từ tệp, đóng tệp. D Gắn tên tệp, mở tệp đã có, đọc DL từ tệp, đóng tệp. Câu 22: Để biết con trỏ tệp đã ở cuối dòng của tệp f hay chưa, ta sử dụng hàm: A eof(f, ‘trai.txt’) B foe(f) C eoln(f) D eof(f) Câu 23: Để đặt màu nền cho màn hình ta sử dụng thủ tục A Textcolor B Clrscr C TextBackground D Gotoxy Câu 24: Để vẽ đường tròn ta sử dụng thủ tục A Rectangle B Circle C Ellipse D Line B. HOÀN THÀNH CÁC CÂU SAU (4 ĐIỂM): Câu 25: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1,0 đ) a) (0,5 đ): Cấu trúc của một chương trình con gồm ba phần. Trong đó, ..................................... nhất thiết phải có và được dùng để khai báo tên chương trình con. b) (0,5 đ): ………………………………... là chương trình con thực hiện các thao tác nhất định nhưng không trả về một giá trị nào qua tên của nó. Câu 26: Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: (0,5 đ) Function < ………………….> [(< ………………………….>)]: ; Câu 27: Hoàn thành các câu sau (1,0 đ) Câu hỏi Đúng Sai Hãy cho biết phát biểu sau đây đúng hay sai: “Hai thao tác cơ bản đối với tệp là mở tệp và ghi dữ liệu vào tệp”? Hãy cho biết phát biểu sau đây đúng hay sai: “Trong lệnh gọi thủ tục các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là tên các biến chứa dữ liệu ra được gọi là tham số b