ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN 2014 2015

WORD 20 0.056Mb
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN 2014 2015 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 9 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 VÒNG HUYỆN HUYỆN PHÚ QUỐC NĂM HỌC: 2014-2015 MÔN: TIN HỌC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Viết chương trình tạo một hình chữ nhật rỗng bằng dấu ‘*’ với chiều dài và chiều rộng được nhập từ bàn phím. Lưu bài với tên cau1 Ví dụ: Dữ liệu nhập Kết quả - Chiều dài 5- Chiều rộng 3 * * * * ** * * * * * * Câu 2: (4 điểm) Viết chương trình tính tiền taxi biết: - 1km đầu là 15000. - Từ km thứ 2 đến km thứ 10 là 14000. - Từ km thứ 11 đến km thứ 20 là 12500. - Từ km thứ 21 đến km thứ 30 là 11000. - Trên 30km thì mỗi km tăng thêm là 9000. Yêu cầu: Nhập dữ liệu: nhập số km (> 0) Xuất kết quả: In ra màn hình số tiền phải trả. Lưu bài với tên cau2 Câu 3: ( 7 điểm) Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên A gồm N phần tử (0 < N <= 20) và mảng số nguyên B gồm M phần tử (0 < M <= 20) với N, M nhập từ bàn phím. a- Xuất ra màn hình các phần tử của hai mảng A, B theo thứ tự tăng dần. b- Ghép hai mảng A, B thành mảng C sao cho mảng C có thứ tự tăng dần. Xuất mảng C ra màn hình. c- Xóa phần tử có giá trị là X trong mảng C với X nhập từ bàn phím. Xuất ra màn hình mảng sau khi đã xóa phần tử X. Lưu bài với tên cau3. Câu 4: (6 điểm) Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự A. a- In xâu A ra màn hình. b- Cho biết có bao nhiêu từ trong xâu A. c- Nhập vào xâu kí tự B, cho biết xâu B xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu A. Lưu bài với tên cau4. * Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục với tên là số báo danh của mình trong ổ đĩa D, tất cả các bài tập lưu trong thư mục này. …………..Hết……….. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Nhập Xuất Điểm 1 dai, rong <=0 Có thông báo lỗi hoặc yêu cầu nhập lại. 0.5 dai = 5, rong = 3 * * * * * * * * * * * * 1 dai = 7, rong = 4 * * * * * * * * ** ** * * * * * * 1 Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu 0.5 2 Số km: 0 hoặc <0 Có thông báo lỗi hoặc yêu cầu nhập lại. 0.5 Số km: 1 15.000 0.5 Số km: 10 141.000 0.5 Số km: 15 203.500 0.5 Số km: 27 343.000 0.75 Số km: 36 430.000 0.75 Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, mỗi kết quả xuất trên 1 dòng 0.5 3 Nhập N <=0 hoặc N >20Nhập M <=0 hoặc M >20 Có thông báo lỗi hoặc yêu cầu nhập lại 0.5 Câu a:- Nhập N=4; Các phần tử mảng A là: 5, 3, 6, 2- Nhập M=5; Các phần tử mảng B là: 4, 8, 1, 9, 5 Xuất 2 mảng theo thứ tự tăng dần: A: 2, 3, 5, 6 B: 1, 4, 5, 8, 9 2 Câu b C: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9 2.5 Câu c:- Nhập X = 7 Thông báo không có phần tử có giá trị X 0.5 Câu c:- Nhập X = 6; Xuất mảng C sau khi xóa: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 9 1 Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu 0.5 4 Câu a: Nhập xâu A: ‘abcd efa bcgh werabc’ abcd efa bcgh werabc 0.5 Câu b Có 4 từ trong xâu A 2 Câu c: Nhập xâu B: ‘abc’; Xâu B xuất hiện 2 lần trong xâu A. 3 Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu 0.5