De kt tin 45p lan 1 K 11

WORD 25 0.096Mb
De kt tin 45p lan 1 K 11 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 11 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIN HỌC – LỚP 11 Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề. (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên HS:..................................................................... Lớp: ............................. Điểm (Số) Điểm (Chữ) Nhận xét của thầy (cô) Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất theo bảng dưới đây: Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 A B C D A.Trắc nghiệm(5đ) Câu 1: Cú pháp biểu diễn cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là: A. If <điều kiện> then ; B. If <điều kiện> ; then ; C. If <điều kiện> then ; else ; D. If <điều kiện> then else ; Câu 2: Câu lệnh nào sau đây là đúng? A. if a = 5 then a = d + 1 else a = d + 2; B. if a: = 5 then a := d + 1 else a := d + 2; C. if a = 5 then a := d + 1; else a := d + 2; D. if a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2; Câu 3: Lệnh nào sau đây in ra màn hình số lớn nhất trong hai số a, b? A. If a <= b then write(a) else write (b); B. If a > b then write(b) else write (a); C. If a > b then write(a) else write (b); D. If a > b then write(a); else write(b); Câu 4: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau? N:=5;tong:=0; For i:=1 to n do If ( i mod 3=0) then Tong:=tong+i; Write(tong); A. 1 B. 5 C. 10 D. 3 Câu 5: Kiểu số nguyên gồm: A. Byte, Integer, Word, Longint, Real B. Byte, Integer, Word, Longint C. Byte, Integer, Word, Real D. Real, Integer, Word, Longint Câu 6: Khai báo nào đúng trong các khai báo sau: A. Var a; b; c : Real; B. Var a, b, c : Interger; C. Var a, b, c : Real; D. Var a b c : Real; Câu 7: Cho đoạn chương trình : T := 0 ; For i := 10 to 20 do If i mod 10 = 0 then t := t + i ; Writeln(t) ; Sau khi thực hiện, t có giá trị? A. 11 B. 45 C. 12 D. 30 Câu 8: Xác định kết quả sau khi thực hiện câu lệnh: A := sqr(3)/sqrt(9); A. A được gán giá trị là 1 B. A được gán giá trị là 3 C. A được gán giá trị là 9 D. A được gán giá trị là 6 Câu 9: Khai báo mảng nào sau đây đúng cú pháp? A. Var A : array[1:100] of integer; B. Var A = array[1:100] of integer; C. Var A : array[1..100] of integer; D. Var A = array[1..100] of integer; Câu 10: Cách tham chiếu (truy cập) phần tử mảng một chiều: A. [chỉ số] B. (chỉ số] C. [tên biến mảng] D. (chỉ số) B. Tự luận(5đ) Câu 1: Viết chương trình giải phương trình bậc hai Câu 2: Nhập vào một mảng A gồm n số nguyên ( N<100) và số nguyên K. Tính tổng các số của mảng là bội của k. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIN HỌC – LỚP 11 Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề. (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên HS:..................................................................... Lớp: ............................. Điểm (Số) Điểm (Chữ) Nhận xét của thầy (cô) Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất theo bảng dưới đây: Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 A B C D A.Trắc nghiệm(5đ) Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau: Var a,b :byte ; Begin a :=5 ; b :=3; a :=b ; b :=a ; writeln(b,a) ; End. A. 33 B. 35 C. 53 D. 55 Câu 2: Biểu thức (x > y) and (y >= 3) thuộc loại biểu thức nào trong Pascal? A. Biểu thức toán học B. Biểu thức quan hệ C. Biểu thức số học D. Biểu thức logic Câu 3: Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) and (n div 100 < 10). Với giá trị nào của n sau đây, biểu thức có giá trị đúng? A. 21 B. 2001 C. 201 D. 1200 Câu 4: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 4 byte bộ nhớ? A. Longint B. Word C. Real D. Integer Câu 5: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 5 đến 10, cách khai báo s nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất? A. Var a : byte; s : integer; B. Var a,s : byte; C. Var a,s : integer; D. Var a : byte; s : real; Câu 6: Cho biết màn hình xuất hiện như thế nào với đoạn chương trình sau: For a:=1 to 9 do If a mod 3 = 0 then write(a,’ ‘); A. a a a B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C. 1 2 3 4 5 D. 3 6 9 Câu 7: Trong Pascal, biểu thức (20 div 3+18 mod 4) cho kết quả là? A. 10 B. 6 C. 8 D. 7 Câu 8: Biểu thức trong toán học có dạng , vậy biểu diễn trong Turbo Pascal có dạng như thế nào? A. 1/a*b*c B. a/b*c C. b/a*c D. 1/a*b/c Câu 9: Các biểu diễn của phép toán số học với số nguyên trong Pascal là: A. + , - , * , / , div , mod B. +, -, * , / C. +, - , * , div , mod D. +, - , x , : Câu 10: Biểu diễn trong Pascal nào sau đây tương ứng với biểu diễn toán học A. (x/(y+2)+sqrt(x+y)*(x/y+2+sqrt(x+y) B. (x/y+2+sqrt(x+y)*(x/y+2+sqrt(x+y) C. Sqr(x/y+2+sqrt(x+y)) D. Sqr(x/(y+2)+sqrt(x+y)) B. Tự luận(5đ) Câu 1: Viết chương trình giải phương trình bậc hai Câu 2: Nhập vào một mảng A gồm n số nguyên ( N<100) và số nguyên K. Tính tổng các số của mảng là bội của k. ----------------------------------------------- ---