ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – KHỐI 11

WORD 31 0.063Mb
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – KHỐI 11 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 11 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII – K11 A. Phần lý thuyết: 1. Kiểu dữ liệu tệp: - Phân loại tệp - Khai báo kiểu tệp - Thao tác với tệp (Đọc và ghi dữ liệu trên tệp) - Hàm eof và eoln - Ví dụ làm việc với tệp (Bài 15 & 16 – SGK) 2. Chương trình con - Phân loại & cấu trúc chương trình con - Cấu trúc chương trình con dạng hàm và thủ tục - Tham số hình thức, tham số thực sự - Biến toàn cục, biến cục bộ - Tham biến, tham trị - Ví dụ về cách viết và sử dụng chưng trình con (Bài 18 – SGK) 3. Thư viện chương trình con chuẩn: - Các thủ tục trong thư viện CRT - Các thủ tục và hàm trong thư viện GRAPH B. Phần trắc nghiệm: (Một số dạng câu hỏi trắc nghiệm mẫu). Câu 1: Cách thức truy cập tệp văn bản là A. truy cập tuần tự; B. truy cập ngẫu nhiên; C. truy cập trực tiếp; D. vừa truy cập tuần tự vừa truy cập trực tiếp: Câu 2: Trong Pascal để khai báo bên tệp văn bản ta sử dụng cú pháp A. Var :Text; C. Var : String; B. Var . Text; D. Var: String; Câu 3. Để gắn tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh A. := tên tệp ; C. assign(, ); B. :=< biến tệp>, D. assign(,); Câu 4: Trong Pascal mở tệp để đọc dữ liệu ta sử dụng thủ tục A. reset(); C. rewrite(); B. reset(); D. rewrite(); Câu 5: Trong Pascal mở tệp để ghi kết quả ta sử dụng thủ tục A. reset(); C. rewrite(); B. reset(); D. rewrite(); Câu 6: Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục reset A. nằm ở đầu tệp; C. nằm ở giữa tệp; B. nằm ở cuối tệp; D. nằm ngẫu nhiên ở bất kỳ vị trí nào. Câu 7: Để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục A. Read(, ); B. Read(, ); C. Write(, ); D. Write(< tên biến tệp>, ); Câu 8. Để ghi dữ liệu lên tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục A, Read(,< danh sách kết quả>); B. Read(, ); C. Write(,<đanh sách kết quả>); D. Write(,); Câu 9: Nếu hàm eof() cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí: A. đầu dòng; C. cuối dòng; B. đầu tệp; D. cuối tệp. Câu 10: Nếu hàm eoln() cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí: A, đầu dòng; C. cuối dòng; B. đầu tệp ; D. cuối tệp. Câu 11. Cho tệp DULIEU.TXT chỉ có một dòng dữ liệu: ‘abcdefgh' và chương trình sau: Var f:text; (1) S1, S2 : String[5]; (2) Begin (3) Assign(f,'B13.TXT'); (4) Reset(l); (5) Read(f, Sl, S2); (6) Readln (7) End. (8) Sau khi chạy chương trình trên thì Sl, S2 có kết quả là A. Sl= 'abcdefgh'; S2 = " ; C. S1 = 'abcde'; S2 = 'fgh' B. Sl = "; S2 = 'abcdefgh' ; D. Cả A, B, C đều sai. Câu 12. Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Phần đầu và phần thân nhất thiết phai có, phần khai báo có thể có hoặc không. B. Phần khai báo có thể có hoặc không có tuỳ thuộc vào từng chương trình cụ thể. C. Phân đầu có thể có hoặc khêng có cũng được, D. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con. Câu 13: khẳng định nào sau đây là đúng? A. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức. B. Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ C Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ. D. Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cụ bộ. Câu 14: Kiểu dữ liệu của hàm A. chỉ cổ thể là kiểu integer. B. chỉ có thể là kiểu real C. có thể là các kiểu integer, real, char, boolean; D. có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng. Câu 15: Cho chương trình sau. program Cau5; Var a,b,S:Byte; Procedure TD(Var x : Byte; y : Byte) Var i: Byte; Begin i:=5; Writeln(x,' ',y); x:=x+i; y:=y+i; S:=x+y; Writeln(x,' ',y); End; Begin Write('nhap a và b:'); Readln(a,b); TD(a,b); Writeln(a,' ',b,' ',S); Readln; End. a) Trong chương trình trên biến cục bộ: A. x và y. B. i. C. a và b. D. S. b) Trong chương trình trên biến toàn cục: A. x và y. B. i. C. a và b. D. a, b, S. c) Trong chương trình trên tham số thực sự: A. x và y. B. i. C. a và b. D. a, b, S. d) Trong chương trình trên tham số hình thức: A. x và y. B. i. C. a và b. D. a, b, S. e) Giả sử khi chạy chương trình ta nhập a=5; b=7 thì kết quả in lên màn hình là: A. 5 7 B. 5 7 C. 5 7 D. 5 7 10 12 10 12 5 7 10 12 7 12 22 10 7 22 10 7 22 10 7 0 Câu 16: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính. B. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính. C Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó. D. Biến toàn bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong các chương trình con. Câu 17. Khẳng định nào sau đây là đúng? A