Đại số 7,

WORD 24 2.290Mb
Đại số 7, là tài liệu môn Toán trong chương trình Lớp 7 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

Gi¸o ¸n: §¹i sè 7. GV: Ng« ThÞ H¶i. Tr­êng THCS Mai L©m PhÇn ®¹i sè Ch­¬ng I : Sè h÷u tØ – Sè thùc Ngµy so¹n: 14 / 8 /2016 TiÕt 1: §1.TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ Môc tiªu: +HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ, c¸ch biÓu diÔn sç h÷u tØ trªn trôc sè vµ so s¸nh c¸c sè h÷u tØ. B­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè : N Z Q. +HS biÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÕt so s¸nh hai sè h÷u tØ. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: -GV: +B¶ng phô (hoÆc ®Ìn chiÕu, giÊy trong) ghi s¬ ®å quan hÖ gi÷a 3 tËp hîp sè : N, Z, Q vµ c¸c bµi tËp. +Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, phÊn mµu. -HS: +¤n tËp c¸c kiÕn thøc: Ph©n sè b»ng nhau, tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè, qui ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè, so s¸nh sè nguyªn, so s¸nh ph©n sè, biÓu diÔn sè nguyªn trªn trôc sè. +GiÊy trong, bót d¹, th­íc th¼ng cã chia kho¶ng. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I.Ho¹t ®éng I: T×m hiÓu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 7 (5 ph). II.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu sè h÷u tØ (12 ph). III.Ho¹t ®éng 3: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè (10 ph). IV.Ho¹t ®éng 4: So s¸nh hai sè h÷u tØ (10 ph). V.Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp cñng cè (6 ph). VI.Ho¹t ®éng 6: H­íng dÉn vÒ nhµ (2 ph). -CÇn häc thuéc ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ, c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, c¸ch so s¸nh hai sè h÷u tØ. -BTVN: sè 3, 4, 5/ 8 SGK; Sè 1, 3, 4, 8/3,4 SBT. -¤n tËp qui t¾c céng, trõ ph©n sè; quy t¾c “dÊu ngoÆc”; quy t¾c “chuyÓn vÕ” (to¸n 6). TiÕt 2: §2.Céng, trõ sè h÷u tØ Ngµy so¹n: 14 / 8 /2016 A.Môc tiªu: +HS n¾m v÷ng c¸c qui t¾c céng trõ sè h÷u tØ, biÕt qui t¾c “chuyÓn vÕ” trong tËp hîp sè h÷u tØ. +HS cã kü n¨ng lµm c¸c phÐp tÝnh céng, trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng. B.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: -GV: B¶ng phô (hoÆc ®Ìn chiÕu, giÊy trong) ghi: +C«ng thøc céng, trõ sè h÷u tØ trang 8 SGK. +Qui t¾c “chuyÓn vÕ” trang 9 SGK vµ c¸c bµi tËp. -HS: +¤n tËp qui t¾c céng trõ ph©n sè, qui t¾c “chuyÓn vÕ” vµ qui t¾c “dÊu ngoÆc”. +GiÊy trong, bót d¹, b¶ng phô ho¹t ®éng nhãm. C.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra(10 ph). II.Ho¹t ®éng 2: Céng, trõ hai sè h÷u tØ (13 ph). III.Ho¹t ®éng 3: Qui t¾c chuyÓn vÕ (10 ph). IV.Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè (10 ph). V.Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ (2 ph). -CÇn häc thuéc quy t¾c vµ c«ng thøc tæng qu¸t. -BTVN: bµi 7b; 8b,d; 9b,d; 10 trang 10 SGK; bµi 12, 13 trang 5 SBT. -¤n tËp qui t¾c nh©n, chia ph©n sè; c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n trong Z, phÐp nh©n ph©n sè. TiÕt 3: §3.Nh©n, chia sè h÷u tØ Ngµy so¹n: 20 / 8 /2016 A.Môc tiªu: +HS n¾m v÷ng c¸c qui t¾c nh©n, chia sè h÷u tØ. +HS cã kü n¨ng lµm c¸c phÐp tÝnh nh©n, chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng. B.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: -GV: B¶ng phô (hoÆc ®Ìn chiÕu, giÊy trong) ghi: +C«ng thøc nh©n, chia sè h÷u tØ, c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n sè h÷u tØ, ®Þnh nghÜa tØ sè cña hai sè, bµi tËp. +Hai b¶ng ghi BT 14 trang 12 SGK ®Ó tæ chøc “trß ch¬i”. -HS: +¤n tËp qui t¾c nh©n, chia ph©n sè, tÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè, ®Þnh nghÜa tØ sè (líp 6). +GiÊy trong, bót d¹. C.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (7 ph). II.Ho¹t ®éng 2: Nh©n hai sè h÷u tØ (10 ph). III.Ho¹t ®éng 3: chia hai sè h÷u tØ (10 ph). IV.Ho¹t ®éng 4: chó ý (3 ph). V.Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp cñng cè (12 ph). VI.Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ (2 ph). -CÇn häc thuéc quy t¾c vµ c«ng thøc tæng qu¸t nh©n chia sè h÷u tØ, «n tËp gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn, qui t¾c céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. -BTVN: bµi 15, 16 trang 13 SGK; bµi 10, 11, 14, 15 trang 4,5 SBT. -H­íng dÉn bµi 15/13 SGK: TiÕt 4: §4.Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. Ngµy so¹n: 20 / 8 /2016 A.Môc tiªu: +HS hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. +X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. +Cã kü n¨ng lµm c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè thËp ph©n. +Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n hîp lý. B.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: -GV: B¶ng phô (hoÆc ®Ìn chiÕu, giÊy trong) ghi bµi tËp, gi¶i thÝch c¸ch céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. H×nh vÏ trôc sè ®Ó «n l¹i gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn a. -HS: +¤n tËp gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn, qui t¾c céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n, c¸ch viÕt ph©n sè thËp ph©n d­íi d¹ng sè thËp ph©n vµ ng­îc l¹i (líp 5 vµ líp 6). +GiÊy trong, bót d¹, b¶ng phô nhãm. C.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (8 ph). II.Ho¹t ®éng 2: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ (12 ph). III.Ho¹t ®éng 3: céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n (15 ph). IV.Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè (8 ph). VI.Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ (2 ph). -CÇn häc thuéc ®Þnh nghÜa vµ c«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ, «n so s¸nh hai sè h÷u tØ. -BTVN: 21, 22, 24 trang 15, 16 SGK; bµi 24, 25, 27 trang 7, 8 SBT. -TiÕt sau luyÖn tËp, mang m¸y tÝnh bá tói.