CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8 CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE

WORD 26 0.425Mb
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8 CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 8 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

CHUYÊN ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIN 8 CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE       Bài 1 :Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng . 1) Var     a , b , c : Real ;    BEGIN     Writeln (' Nhap do dai 3 canh cua tam giac : ') ;     Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;     Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;     Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;      If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b ) and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 )  Then        Writeln (' Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ')     Else        Writeln (' Khong thoa man ! ') ;        Readln ;   END . Bài 2 :Nhập N số bất kì . Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình : So cac so >10 và <20 la : ( gia tri ) Tong cua chung la : ( gia tri ) 2) Var     Tong , So : Real ;   I , N , Dem : Integer ;    BEGIN     Write (' Bao nhieu so : ') ; Readln ( N ) ;     Tong := 0 ; Dem := 0 ;     For I := 1 To N Do       Begin          Write (' So = ') ; Readln ( So ) ;          If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then            Begin              Tong := Tong + So ;   Dem := Dem + 1 ;            End ;       End ;     Writeln (' So cac so >10 va <20 la : ', Dem ) ;    Writeln (' Tong cua chung la :', Tong ) ;     Readln ;   END . Bài 3 :Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max . 3) Var      Max , a , b , c , d : Real ;    BEGIN     Writeln (' Nhap gia tri cua 4 so : ') ;     Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;    Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;    Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;    Write (' d = ') ; Readln ( d ) ;      Max := a ;     If Max < b Then Max := b ;    If Max < c Then Max := c ;    If Max < d Then Max := d ;     Writeln (' Gia tri lon nhat la : ', Max ) ;     Readln ;   END . Bài 4 :Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần . 4) Var      Thu , Ngay , Thang : Byte ;     Nam : Integer ;    BEGIN     Write (' Doc Ngay Thang Nam : ') ;    Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ;     Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ;      If Thang < 3 Then       Begin          Thang := Thang + 12 ;    Nam := Nam - 1 ;       End ;     Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 ;      Case Thu Of         0 : Writeln (' Chu Nhat ') ;        1 : Writeln (' Thu Hai ') ;        2 : Writeln (' Thu Ba ') ;        3 : Writeln (' Thu Tu ') ;                4 : Writeln (' Thu Nam ') ;        5 : Writeln (' Thu Sau ') ;        6 : Writeln (' Thu Bay ') ;      End ;      Readln ;   END . Bài 5 :Viết chương trình : Nhâp số báo danh Nhập điểm văn , toán , ngoại ngữ In ra màn hình dưới dạng : _ Phiếu điểm : _ Số báo danh : _ Điểm văn : _ Điểm toán : _ Điểm ngoại ngữ : _ Tổng số điểm : Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại . 5) Uses Crt ;   Var SBD : Integer;      Van , Toan , Ngoaingu , Tongdiem : Real ;    BEGIN     Clrscr ;     Write (' So bao danh : ') ; Readln( SBD ) ;    Write (' Diem toan : ') ; Readln( Toan ) ;     Write (' Diem ngoai ngu : ') ; Readln( Ngoaingu ) ;    Write (' Diem van : ') ; Readln ( Van ) ;     Tongdiem := Toan + Van + Ngoaingu ;      Clrscr ;     Writeln (' Phieu Bao Diem ') ;     Writeln (' So bao danh       : ', SBD ) ;    Writeln (' Diem van           : ', Van ) ;     Writeln (' Diem toan          : ', Toan ) ;    Writeln (' Diem ngoai ngu : ', Ngoaingu) ;     Writeln (' Tong diem    : ', Tongdiem) ;     If Tongdiem >= 15 Then       Writeln(' Ban da trung tuyen ')    Else      Writeln(' Ban khong trung tuyen ') ;     Readln ;     END .  Bài 6 :Viết chương trình nhập hai số thực . Sau đó hỏi phép tính cần thực hiện và in kết quả của phép tính đó . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . Nếu là “-” , in kết quả của hiệu lên màn hình . Nếu là “/” , in kết quả của thương lên màn hình . Nếu là “*” , in kết quả của tích lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . 6) Uses Crt ;   Var      a , b , T : Real ;     Pt : Char ;    BEGIN     Clrscr ;     Write (' a = ') ; Readln( a ) ;    Write (' b = ') ; Readln( b ) ;     Write (' Phep tinh thuc hien la (+ - * /) : ') ;     Readln( Pt ) ;     If Pt = '+’ Then T := a + b ;    If Pt =  '-’ Then T :=  a - b ;     If Pt = '*’ Then T := a * b ;    If Pt = '/’  Then T := a / b ;     Write ( a , pt , b , ' = ', T ) ;     Readln ;   END . Bài 7 :Giải và biện luận phương trình : x2 + ( m – 2 ) x + 1 = 0 ở đây m là tham số thực tuỳ ý . 7) Uses Crt;   Var     m , Delta : Real ;    BEGIN   Clrscr;   Write (' m = ') ; Readln( m ) ;   Delta := sqr( m-2 ) - 4 ;   If Delta < 0 Then    Writeln(' Phuong trinh vo nghiem ')   Else       Begin       If Delta = 0 Then     Writeln(' Phuong trinh co nghiem kep X= ', -( m - 2 ) / 2 )       Else            Begin             Writeln(' Phuong trinh co 2 nghi