55 CÂU TN ÔN TẬP TIN HỌC 10

WORD 82 0.096Mb
55 CÂU TN ÔN TẬP TIN HỌC 10 là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 10 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC 10 Câu 1. Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo thông tin là: A. MB B. Byte C. Bit D. KB Câu 2. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau về hệ thập lục phân (hay hệ cơ số 16) A. Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 . B. Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 và 6 chữ cái A . B . C . D . E . F . C. Hệ thập lục phân sử dụng 2 chữ số từ 0 và 1. D. Hệ thập lục phân sử dụng 7 chữ cái I . V . X . L . C . D . M Câu 3. Chọn câu đúng A. 1MB = 1024KB B. 1B = 1024 Bit C. 1KB = 1024MB D. 1Bit= 1024B Câu 4. 1 byte = ? bit A. 10 bit B. 8 bit C. 9 bit D. 1024 bit Câu 5. Dãy bit nào dưới đây biễu diễn nhị phân của số 101 trong hệ thập phân: A. 0110101 B. 011001001 C. 1100011 D. 1100101 Câu 6. Số nào trong hệ thập phân dưới đây biểu diễn hệ hexa 7D: A. 125 B. 126 C. 124 D. 123 Câu 7. Số hexa nào trong hệ cơ số mười sáu dưới đây biểu diễn số 62 trong hệ thập phân: A. 3.14 B. E3 C. F3 D. 3E Câu 8. Mã nhị phân của thông tin sử dụng tập kí hiệu ? A. 10 chữ số từ 0 đến 9 B. 16 chữ số từ 0 đến 9 và 6 chữ cái A . B . C . D . E . F . C. 8 chữ số từ 0 đến 7 D. 2 chữ số 0 và 1 Câu 9. Một cuốn sách A gồm 200 trang Có hình ảnh) nếu lưu trữ trên đĩa mỗi trang chiếm khoảng 5 MB. Để chứa quyển sách đó cần ổ đĩa cứng có dung lượng tối thiểu là: A. 1 GB B. 500 MB C. 2 GB D. 10 GB Câu 10. Truyện tranh thường chứa thông tin dưới dạng A. Văn bản B. Hình ảnh và âm thanh; C. Hình ảnh D. Văn bản và hình ảnh Câu 11. Đâu không là thông tin loại phi số? A. Dạng âm thanh B. Dạng số nguyên C. Dạng hình ảnh D. Dạng văn bản Câu 12. Thông tin là A. Các tín hiệu vật lý B. Tất cả những gì mang lại cho con người hiểu biết. C. Dữ liệu của máy tính D. các phương tiện truyền thông. Câu 13. Số (11011) hệ 2 đổi sang hệ 10 ta được: A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 Câu 14. Số biểu diễn trong hệ nhị phân 010000112 có giá trị thập phân là: A. 6410 B. 6510 C. 6610 D. 6710 Câu 15. 1MB bằng A. 1000000 KB B. 1024 Byte C. 1024 x1024 Byte D. 1000 KB Câu 16. Trong tin học, dữ liệu là: A. 8 bytes = 1 bit . C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong B. Hình ảnh, văn bản và âm thanh D. Thông tin được đưa vào máy tính Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không chính xác ? A. Tốc độ máy tính ngày càng tăng B. Dung lượng đĩa cứng ngày càng tăng C. Giá thành máy tính ngày càng tăng D. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng Câu 18. Bộ nhớ ngoài dùng để: A. Hỗ trợ cho bộ nhớ trong B. Lưu trữ lâu dài dữ liệu C. Tất cả đều sai D. Lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng về ROM ? A. ROM là bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dữ liệu B. ROM là bộ nhớ ngoài C. ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc dữ liệu D. Dữ liệu trong ROM sẽ bị mất khi tắt máy Câu 20. Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm A. Cache và ROM B. Thanh ghi và RAM C. ROM và RAM D. Thanh ghi và ROM Câu 21. Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử? A. Xử lí thông tin B. Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài C. Nhận biết được mọi thông tin D. Nhận thông tin Câu 22. Chọn nhóm thiết bị là Thiết bị vào (Input Device) : A. Màn hình, bàn phím, scanner B. Đĩa mềm, webcam, bàn phím C. Bàn phím, chuột, micro D. Máy chiếu, Màn hình, con chuột Câu 23. Bộ nhớ trong: A. Gồm 2 đĩa cứng và đĩa mềm B. Là thành phần quan trọng nhất của máy tính gồm bộ điều khiền và bộ số học logic C. Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong. D. Là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xữ lí. Câu 24. Chọn nhóm thiết bị là Thiết bị ra (Output Device) : A. Màn hình, bàn phím, scanner B. Đĩa cứng, webcam, bàn phím C. Bàn phím, chuột, micro D. Máy chiếu, Màn hình, loa Câu 25. Đặc điểm bộ nhớ ngoài: A. Dung lượng bé hơn so với bộ nhớ RAM B. Lưu trữ lâu dài thông tin C. Tốc độ truy cập thông tin lớn hơn so với bộ nhớ trong D. Là bộ nhớ chỉ đọc Câu 26. Phát biểu nào sau đây về RAM là đúng ? A. Ram có dung lượng nhỏ hơn đĩa mềm B. Ram có dung lượng nhỏ hơn Rom C. Thông tin trong Ram sẽ mất khi tắt máy D. Tất cả đều sai. Câu 27. Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính A. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị vào, bộ nhớ ngoài. C. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị ra, bộ nhớ ngoài. B. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị vào/ra, bộ nhớ ngoài D. CPU, bộ nhớ trong, thiết bị màn hình và máy in Câu 28. Thiết bị nào sau đây vừa là thiết bị ra vừa là thiết bị vào A. Modem B. Bàn phím C. Chuột D. Tất cả đều đúng Câu 29. Hình nào không biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối? A. hình chữ nhật B. hình thoi C. hình vuông D. hình ô van Câu 30. Cho N và dãy a1, a2,…, aN. Trường hợp tìm thấy và đưa ra chỉ số i đầu tiên mà ai chia hết cho 3 thì với điều kiện nào thuật toán sẽ dừng ? A. i > N B. ai chia hết cho 3 C. ai không chia hết cho 3 D. i < N Câu 31. Trong bài toán “Cho N và dãy a1, a2,…, aN. Tìm giá trị lớn nhất trong dãy”. Input của bài toán là? A. Giá trị lớn nhất B. N và dãy a1, a2,…, aN C. Dãy a1,