z = i có môđun và acgumen lần lượt là:

A.

1, 0°

B.

1, 30°

C.

1, 90°

D.

1, 60°

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 90°

Ta có i = 0 + 1i = cos90o + isin90o nên i có môđun là 1 và acgumen là 90o.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...