Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của nhà nước Văn Lang

A.

Yêu cầu chống ngoại xâm

B.

Yêu cầu bảo vệ nền nông nghiệp lúa nước 

C.

Do sự phân hoá xã hội sâu sắc 

D.

Tất cả các yếu tố trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do sự phân hoá xã hội sâu sắc 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...