Yếu tố nào dưới đây là yếu tố cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

A.

Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng

B.

Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền

C.

Thiết lập được nền Cộng hòa tư sản

D.

Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...