Ý nghĩa quan trọng nhất của cao trào dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Việt Nam là gì?

A.

Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng

B.

Tư tưởng Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến sâu rộng

C.

Tập hợp được đội quân chính trị đông đảo từ thành thị đến nông thôn

D.

Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...