Ý nào sau đây không phản ánh đúng biểu hiện của toàn cầu hóa?

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thưong mại quốc tế.
B. Sự tăng lên mạnh mẽ của những mối liên hệ, tác động, phụ thuộc nhau của các quốc gia, dân tộc.
C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
D. Sự ra đòi của các tổ chức liên kết kinh tế, thưong mại tài chính quốc tế.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...