** Xét phép lai: P (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, dd).

Cá thể dị hợp ba cặp gen, tạo loại giao tử mang AbD chiếm 50% có kiểu gen:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...