** Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x  (Aa, bb, dd).

A: Cây cao           B:  Hoa kép            D: Hoa đỏ

a: Cây thấp           b: Hoa đơn            d: Hoa trắng.

Cho biết kết quả F1 của phép lai trên là 3 cây cao, hoa kép, đỏ : 3 cây cao, hoa đơn, trắng : 1 cây thấp, hoa kép, đỏ: 1 cây thấp, hoa đơn, trắng. Căn cứ kết quả, kết luận nào sau đây sai?

    1. Hai cặp tính trạng kích thước thân và hình dạng hoa liên kết hoàn toàn.
    2. Cặp tính trạng kích thước thân phân li độc lập với hai cặp tính trạng kia.
    3. Hai cặp tính trạng hình dạng và màu sắc hoa liên kết hoàn toàn.
    4. Các gen B liên kết với D; b liên kết với d.
    5. Kiểu gen của P là: .

Phương án đúng là:

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1 và 4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...