Xét phản ứng giữa các hợp chất thơm có cùng công thức phân tử C7H8O với Na và dung dịch NaOH, thì có x hợp chất có khả năng phản ứng với cả hai chất; có y hợp chất phản ứng được với Na, z hợp chất chỉ phản ứng với NaOH và t hợp chất không phản ứng với cả hai. Kết luận nào dưới đây là không đúng?

A.

x = 3.

B.

y = 3.

C.

z = 3.

D.

t = 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có 4 chất phản ứng với Na đó là  (1), (2), (3) và (4)

Có 3 chất chỉ phản ứng với NaOH đó là (1), (2), (3).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...