Xét một quần thể thực vật ban đầu có thành phần kiểu gen là: 0,1 AA : 0,8 Aa : 0,1 aa. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, thành phần kiểu gen của quần thể đó là

A.

A. 0,45 AA : 0,1 Aa : 0,45 aa

B.

B. 0,1 AA : 0,8 Aa : 0,1 aa. 

C.

C. 0,35 AA : 0,1 Aa : 0,55 aa

D.

D. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sau 3 thế hệ: Aa = img1 = 0,1 => AA = aa =img2 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...