Xét mệnh đề: "Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có (ar)s = ars". Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì mệnh đề trên đúng?

A.

a < 1

B.

a > 0

C.

a ≠ 0

D.

a bất kỳ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...