Xét các loại đột biến sau: (1) Mất đoạn NST.(2) Lặp đoạn NST.(3) Chuyển đoạn không tương hỗ. (4) Đảo đoạn NST.(5) Đột biến thể một.(6) Đột biến thể ba Những loại đột biến làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là

A. (4), (5), (6).
B. (1), (3), (6).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (2), (3).
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...