Xét các loại đột biến sau: (1) Mất đoạn NST.(2) Lặp đoạn NST.(3) Chuyển đoạn không tương hỗ. (4) Đảo đoạn NST.(5) Đột biến thể một.(6) Đột biến thể ba Những loại đột biến làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là

A. (4), (5), (6).
B. (1), (3), (6).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (2), (3).
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: (1) Mất đoạn NST làm NST ngắn đi, Lặp đoạn NST làm NST dài ra; Chuyển đoạn không tương hỗ có thể làm NST dài ra hoặc ngắn đi (4) Đảo đoạn NST. (5) Đột biến thể một. (6) Đột biến thể ba: không làm thay đổi chiều dài NST

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...