** Xét 2 cặp tính trạng alen Aa, Bb cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, mỗi gen quy định tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

Phép lai P: sẽ xuất hiện ở FB tỉ lệ kiểu hình là:

A.

4(A - B -) : 4(A - bb) : 1(aaB -) : 1(aabb).

B.

4(A - bb) : 4(aaB -) : 1(A - B -) : 1(aabb).

C.

4(A - B -) : 4(aabb) : 1(A - bb) : 1(aaB -).

D.

3(A - bb) : 3(aaB -) : 2(aabb) : 1(A - B -).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4(A - bb) : 4(aaB -) : 1(A - B -) : 1(aabb).

Phép lai:                                          

Giao tử: AB = ab = 10%; Ab = aB = 40%       ab = 100%

FB :  40% : 40% : 10% : 10%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...