** Xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng trội hoàn toàn. Khi P đều thuần chủng khác nhau về cặp gen tương phản.

Khi xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng trội hoàn toàn, điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và hoán vị gen là:

  1. F1 đều dị hợp 2 cặp gen, đồng tính về kiểu hình và F2 đều có sự phân li kiểu hình.
  2. F1 đều tạo 4 kiểu giao tử, F2 đều xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử.
  3. F2 đều có 9 kiểu gen và có 4 kiểu hình.
  4. F2 đều xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Phương án đúng là:

A.

1, 2.

B.

2, 4.

C.

1, 2, 4.

D.

1, 2, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 2, 4.

F1 đều dị hợp 2 cặp gen, đồng tính về kiểu hình và F2 đều có sự phân li kiểu hình.

F1 đều tạo 4 kiểu giao tử, F2 đều xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử.

F2 đều xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...