** Xét 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Tần số hoán vị gen nếu có phải nhỏ hơn 50%.

Nếu P: (Aa, Bb) x (Aa, bb). Với tỉ lệ kiểu hình nào của F1, ta kết luận các tính trạng di truyền theo quy luật hoán vị gen?

A.

4 kiểu hình tỉ lệ khác 3 : 3 : 1 : 1.

B.

4 kiểu hình tỉ lệ  3 : 3 : 1 : 1.

C.

4 kiểu hình tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.

D.

2 kiểu hình tỉ lệ 3 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4 kiểu hình tỉ lệ khác 3 : 3 : 1 : 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...