Xét 2 alen A, a trên NST giới tính X và không có alen trên NST giới tính Y. Nội dung nào sau đây sai?

A.

Các gen liên kết giới tính có tần số khác so với gen trên NST thường.

B.

Tần số các alen có thể là 1 trong các trị số  hay 1.

C.

Trường hợp đặc biệt, tần số các alen sẽ bằng nhau và bằng 

D.

Nếu p đều có kiểu gen đồng hợp trội hay lặn thì tần số alen đó qua các thế hệ sẽ bằng 1.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...