** Xét 1500 tế bào sinh hạt phấn có kiểu . Cho biết tần số hoán vị gen giữa A, a là 20%.

Tỉ lệ tế bào xảy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen tính trên tổng số tế bào tham gia giảm phân là:

A.

10%.

B.

40%.

C.

30%.

D.

20%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40%.

Tổng số hạt phấn: 1500 . 4 = 6000 hạt phấn.

Tổng số kiểu giao tử hoán vị: 6000 . 20% = 1200.

Số lượng loại giao tử AB = ab = (1200 : 2) = 600.

Tỉ lệ tế bào xảy ra hoán vị gen, tính trên tổng số tế bào tham gia giảm phân:

(600 : 1500) . 100% = 40%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...