Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 67,5% có khối lượng riêng 1,4 g/ml tối thiểu cần dùng để sản xuất 53,46 (kg) xenlulozơ trinitrat với hiệu suất đạt 90% là:

A.

32,57 lít.

B.

40,0 lít.

C.

13,12 lít.

D.

33,85 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40,0 lít.

3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

 Khối lượng HNO3 cần dùng = 34,02. = 37,8 (kg).

 (dd) =  = 56,0 (kg)  (dd) =  = 40,0 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...