Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và HNO3. Tính thể tích (lít) dd HNO3 99,67% có khối lượng riêng 1,52 (g/ml) cần để sản xuất 74,25 (kg) xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%.

A.

80,06.

B.

52,67.

C.

42,66.

D.

34,65.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

34,65.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...