Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là:

A.

2,97 tấn.

B.

3,67 tấn.

C.

1,10 tấn.

D.

2,20 tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2,20 tấn.

(C6H10O5)n  [C6H7O2(ONO2)3]n

Vì hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 60%  m =  = 2,20 (tấn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...