Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH thu được muối nào sau đây?

A.

CH3COONa.

B.

HCOONa.         

C.

CH3ONa.         

D.

C2H5COONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: CH3COOC2H+ NaOH -> CH3COONa + C2H5OH

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...