Xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam z cần 5,04 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 sinh ra nhiều hơn lượng nước là 1,2 gam. Nung muối Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối hơi đối với H2 là 8. Công thức cấu tạo của X là:

A.

C2H5COOCH3.

B.

CH3COOCH3.

C.

HCOOCH3.

D.

CH3COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3COOCH3.

X + NaOH  muối Y + ancol Z → X là este đơn chức.

RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH

RCOONa + NaOH RH + Na2CO3

MRH = 8.2 = 16 → RH: CH4 → RCOONa: CH3COONa.

CxHyO (Z) + O2  CO2 + H2O

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 4,8 + 0,225.32 =  + = 12.

  =  + 1,2   = 6,6 (gam);  = 5,4 (gam).

mC = 12. = 1,8 (gam); mH = 2. = 0,6 (gam); mO = 2,4 (gam).

x : y : z = = 0,15 : 0,6 : 0,15 = 1 : 4 : 1.

Z: CH3OH → X: CH3COOCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...