X, Y, Z là ba ankan kế tiếp nhau có tổng khối lượng phân tử là 174 đvC. Tên của chúng lần lượt là:

A.

Metan, etan, propan.

B.

Iso pentan.

C.

Propan, butan, pentan.

D.

Pentan, hexan, heptan.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...