X là rượu nào sau đây, biết rằng khi đun X với dung dịch KMnO4 (dư) có mặt H2SO4 ta thu được 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất là axit axetic ?

A.

CH3CH2OH.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

axit axetic có CTCT là CH3-COOH→ ancol là CH3-CH2-OH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...