X là một α–amino axit chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. CTCT của X là:

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

CH3CH(NH2)-CH2-COOH.

C.

C3H7-CH(NH2)-COOH.

D.

C6H5-CH(NH2)-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C6H5-CH(NH2)-COOH.

Đặt X: HOORNH2.

Phản ứng: HOOCRNH2 + HCl  HOOCRNH3Cl

Cứ 1 mol X phản ứng làm tăng 36,5 gam.

Vậy khi khối lượng tăng: 18,7 − 15,1 = 3,65 (gam) thì:

nX = = 0,1 (mol) MX = = 151 MR = 151 − 45 − 16 = 90.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...