X là este tạo được giữa glixeiol và hai axit (fomic và axetic). X tác dụng được với Na giải phóng H2. Tổng số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X là:

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có 3 chất thỏa mãn.

Chất 1: nhóm –OH số 1 bị este hóa bởi axit fomic

             Nhóm –OH số 2 bị este bởi axit axetic

             Nhóm –OH số 3 không bị este hóa

Chất 2 : nhóm –OH số 1 bị este hóa bởi axit axetic

              Nhóm –OH số 2 bị este hóa bởi axit fomic

              Nhóm –OH số 3 không bị este hóa

Chất 3: Nhóm –OH số 2 không bị este hóa

             2 nhóm –OH còn lại bị este hóa bởi hai axit

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...