X là dẫn xuất clo của etan. Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Vậy X là :

A.

1,1,2,2-tetracloetan.

B.

1,2-đicloetan.

C.

1,1-đicloetan.  

D.

1,1,1-tricloetan. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+Y tác dụng được với Na → có nhóm –OH ,-COOH

+ Y tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường → có ít nhất 2 nhóm –OH đính vào 2 nguyên tử Cacbon liền kề   hoặc có nhóm chức –COOH

Tuy nhiên vì thủy phân trong môi trường bazơ dư nên không thu ddwwocj axit

Do vậy X chỉ có thể là 1,2-đicloetan

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...