X là amin thơm có công thức C6H5-NH2, chọn mệnh đề diễn tả đúng tính chất hoá học của X.

A.

X tác dụng với các dung dịch Br2, NaOH.

B.

X tác dụng với các dung dịch HNO2, Br2, HCl.

C.

X tác dụng với các dd HNO2, Br2, không tác dụng với dd HCl.

D.

X tác dụng với các dung dịch Br2, NaOH, HCl, HNO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

X tác dụng với các dung dịch HNO2, Br2, HCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...