X là amin thơm có công thức C6H5-NH2, chọn mệnh đề diễn tả đúng tính chất hoá học của X.

A.

X tác dụng với các dung dịch Br2, NaOH.

B.

X tác dụng với các dung dịch HNO2, Br2, HCl.

C.

X tác dụng với các dd HNO2, Br2, không tác dụng với dd HCl.

D.

X tác dụng với các dung dịch Br2, NaOH, HCl, HNO2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...