Would you like _____ for a drink?

A.

go

B.

to go

C.

going

D.

goes

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Would you like + to V-infi.........?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...