Vùng nào sau đây có diện tích lúa và sản lượng lúa chiếm trên 50% so với toàn quốc?

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Đồng bằng sông Cửu Long.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Bắc Trung Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...