Với y=cos2π3+2x thì phương trình y'=0 có nghiệm là:

A.

x=-π3+kπ2.

B.

x=-π3+kπ.

C.

x=π3+kπ2.

D.

x=-π3+k2π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

y=cos2π3+2x y'=-2sin2π3+2xy'=0  sin2π3+2x=0  2π3+2x=kπ2x=-2π3+  x=-π3+kπ2 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...