Với giá trị nào sau đây của m, n thì hai mặt phẳng sau song song:
(α): x + 2y + nz + m = 0 ,      (β): 2x + my + 2z + 2 = 0?

A.

m = -4 và n = 1

B.

m = 4 và n = -1

C.

m = 4 và n = 1

D.

m = -4 và n = -1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...