Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào thời gian nào?

A.

11/2006.

B.

7/2006.

C.

11/2007

D.

1/2007

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1/2007

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...