Việc tổng hợp tinh bột và glicôgen ở vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là

A.

ADP - glucôzơ.

B.

ATP.

C.

PP vô cơ (pirô-phôtphat vô cơ).

D.

Glucôzơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ADP - glucôzơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...