Việc tổng hợp tinh bột và glicôgen ở vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là

A.

ADP - glucôzơ.

B.

ATP.

C.

PP vô cơ (pirô-phôtphat vô cơ).

D.

Glucôzơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...