Việc dân cư ở nông thôn ra các thành phô để sinh sống ngày càng đông trong những năm vừa qua có tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội như thế nào?

A.

Làm tăng thêm quy mô dân số các thành phố.

B.

Tạo ra lực lượng lao động đông đảo cho các ngành nghề

C.

Tăng thêm sức mua, tạo ra thị trường rộng lớn

D.

Sức ép đốì với việc làm, môi trường, an ninh, xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sức ép đốì với việc làm, môi trường, an ninh, xã hội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...