Vi sinh vật tiết enzim lipaza vào môi trường để phân giải lipit thành

A.

axit béo và glixêrin.

B.

glixêrol.

C.

phôtpholipit.

D.

stêrôit.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...