Vi sinh vật hoá tự dưỡng và quang tự dưỡng nhận được cacbon từ chất

A.

CO2.

B.

CO2, prôtêin, lipit.

C.

CO2, cacbonhiđrat.

D.

Prôtêin, cacbonhiđrat, lipit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CO2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...