Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?    

A.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.  

B.

Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6.  

C.

Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.  

D.

Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...